Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /vademecum/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
O nas

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Vademecum jest młodą organizacją złożoną z wykwalifikowanej kadry (20 osób). Wśród nas są pedagodzy i psycholodzy różnych specjalności, osoby z uprawnieniami instruktorów tańca, teatru, specjaliści rehabilitacji czy trenerzy aktywności obywatelskiej i społecznej oraz osoby z uprawnieniami terapii zajęciowej. Naszą misją jest niesienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym a także wspieranie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach dydaktycznych i wychowawczych a także niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i członków ich rodzin. Wierzymy, że rozwijanie umiejętności społecznych i osobistych nie tylko niweluje dysfunkcje, ale zapewnia przede wszystkim budowanie zdrowych relacji personalnych w domu, rodzinie, szkole czy miejscu pracy. Taki rozwój osobisty jest warunkiem trwałego budowania własnej wartości. Głównym obszarem działalności jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a także działania edukacyjne dla dorosłych (edukacja artystyczna, sportowa, dla bezpieczeństwa, zdrowotna czy ekologiczna); przeciwdziałanie patologiom społecznym, wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych  i klubów młodzieżowych z uwzględnieniem realizacji programów dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą czy narkomanią.

Drukuj E-mail

Dane organizacji

NIP 838-184-78-83
REGON 360732862
KRS 0000541139
Konto bankowe 25 2030 0045 1110 0000 0401 4000

Zarząd

 Prezes Zarządu -  Hubert Szczepaniak

 Wiceprezes - Krystyna Lenarczyk

 Sekretarz - Adam Lemiesz

 Skarbnik -  Aleksandra Szczepaniak

 Członek Zarządu - Agnieszka Witkowska

Komisja rewizyjna

Dariusz Śliwa - przewodniczący

 Jolanta Szczepaniak - członek KR

 Jolanta Zimińska - członek KR

Statut

Stowarzyszenia pedagogiczno-psychologiczne
na Rzecz Dzieci i Młodzieży i Dorosłych „Vademecum” 

Rozdział I . Postanowienia ogólne
§ 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie pedagogiczno –psychoogiczne na rzecz dzieci , młodzieży i dorosłych „ Vade mecum” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

  2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pomagającą społecznościom lokalnym w rozwiązywaniu problemów społecznych , wykluczeniom spolecznym oraz ogólnie pojętej psychoprofilaktyki

  3. Siedzibą stowarzyszenia jest 96-330 Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 82.

    Czytaj dalej

    Drukuj E-mail